28 TP

Forretningsbetingelser

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S, CVR-nr. 41330236, har adresse på Lily Brobergs Vej 58, 2500 Valby

Advokaterne i Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er beskikket af Justitsministeriet, og de er en del af Advokatsamfundet. Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik under retsplejelovens § 126.

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er tillige underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask samt regler om tilstrækkelig databeskyttelse.

Baker Tilly Netværk

Baker Tilly International Limited (”Baker Tilly International”) er et engelsk selskab. Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er medlem af Baker Tilly International’s globale netværk. Baker Tilly International leverer ingen professionelle ydelser til klienter, og hvert medlemsfirma er selvstændige og uafhængige juridiske enheder.

Honorar

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S’ honorar beregnes på grundlag af forskellige parametre, f.eks. medgået tid, de involverede juristers specialistviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, der er forbundet med opgavens løsning. Vores honorar inkluderer ikke relevante udlæg og omkostninger.

Forsikring

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er dækket af lovpligtig ansvars- og garantiforsikring.

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S’ ansvars- og garantiforsikring er tegnet hos HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S, advokat Thomas Grue Baruch og advokat Nikolaj Bak-Christensens ansvar er for hver især begrænset til tre gange det aftalte salær dog maksimalt 2 mio. kr.

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S’ ansvar omfatter ikke økonomiske følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet tid, indtjening, goodwill, omdømme mv. eller nogen anden form for indirekte tab.

Klientmidler

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S forvalter klientmidler efter gældende regler herom. Klientmidler indsættes på særlige klientkonti i anerkendte danske systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er begrænset til 100.000 EUR pr. indskyder pr. pengeinstitut. Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S hæfter ikke for tab af klientmidler, hvis et pengeinstitut, hvor de pågældende midler er indsat, går konkurs.

Klager

Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

De regler der gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S og/eller utilfredshed med en af Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Eventuelle erstatningskrav mod Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S forældes 12 (tolv) måneder efter, at klienten blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der gav anledning til kravet.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Baker Tilly Legal Advokatfirma P/S er underlagt dansk lovgivning og danske domstoles kompetence.

Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag