Pexels karolina grabowska 7876714

Loyalitetspligt og konkurrencehandlinger

Nicholas Ørum Keller 2. jan. 2024

Under et ansættelsesforhold eksisterer der en generel loyalitetspligt, som forbyder konkurrencehandlinger og anden illoyal adfærd fra medarbejderens side. Indholdet heraf afhænger dog i høj grad af, hvorvidt man er i opsagt stilling eller ej

Loyalitetspligten gælder fra ansættelsesforholdets indgåelse og frem til medarbejderens fratræden fra stillingen. Bliver medarbejderen fritstillet i sin opsigelsesperiode, gælder der en loyalitetspligt indtil lønudbetalingen ophører. Loyalitetspligten kan dog ved konkret aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver forlænges til også at gælde efter ansættelsesforholdets ophør i form af en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Baggrunden for loyalitetspligten er den betragtning, at en arbejdsgiver må kunne forvente, at medarbejderen udviser loyalitet over for virksomheden og ikke foretager dispositioner, der kan skade virksomhedens omdømme.

Denne loyalitetspligt indeholder derfor også et konkurrenceforbud, da en medarbejder ikke uden arbejdsgiverens accept må drive eller arbejde i konkurrerende virksomhed sideløbende med sin ansættelse. En medarbejder der er i tvivl om den indholdsmæssige udstrækning af sin loyalitetspligt, bør derfor afklare det med sin arbejdsgiver – f.eks. hvorvidt et bestemt bijob indeholder konkurrerende elementer.

Advarer arbejdsgiveren ikke mod, at bibeskæftigelsen er i strid med loyalitetsforpligtelsen, kan han eller hun ikke senere gøre dette gældende. Køb af en mindre aktiepost i et konkurrerende børsnoteret selskab kræver efter retspraksis ikke forudgående tilladelse.

I opsigelsesperioden

I en opsigelses- eller fritstillingsperiode gælder loyalitetspligten som nævnt stadigvæk. Medarbejderen må ikke påbegynde konkurrerende virksomhed i denne periode – hvad enten det er som ansat i en konkurrerende virksomhed eller som selvstændig. En medarbejder i opsagt stilling har dog i almindelighed ret til at forberede konkurrerende virksomhed som f.eks. at indgå lejemål, oprette telefonnummer eller bestille brochurer og visitkort.

Direkte markedsføring af den nye virksomhed, mens man stadig er ansat, er derimod i strid med loyalitetspligten. Medarbejderen må heller ikke forsøge at påvirke andre medarbejdere til at følge med over i den nye virksomhed eller på lignende måde forsøge at påvirke arbejdsgiverens kunder og leverandører.

Hjemmeside med konkurrerende indhold

I en afgørelse fra marts 2011 fandt afskedigelsesnævnet at bortvisning af en medarbejder, der havde oprettet en hjemmeside med konkurrerende indhold, var berettiget. Medarbejderen var ansat i en virksomhed, der beskæftigede sig med håndtering af farligt gods. Under sin ansættelse oprettede medarbejderen en hjemmeside med adressen “farliggodskonsulenten.dk” og blev efterfølgende bortvist grundet illoyal adfærd.

Ifølge medarbejderen var der alene tale om en forberedende konkurrencehandling, idet formålet var at undersøge, hvorvidt der var grundlag for opstart af en virksomhed. Afskedigelsesnævnet mente imidlertid, at der var tale om påbegyndelse af konkurrerende virksomhed, da hjemmesiden tilbød ydelser i konkurrence med de ydelser arbejdsgiveren udbød. Hvis der som i denne sag er sket en overtrædelse af loyalitetspligten, er arbejdsgiveren berettiget til at bortvise medarbejderen på grund af grov misligholdelse. Ansættelsesforholdet ophører dermed øjeblikkeligt og der udbetales kun løn til bortvisningsdagen.

Sker den illoyale adfærd under en opsigelses- eller fritstillingsperiode, kan arbejdsgiveren ligeledes med øjeblikkelig virkning standse lønudbetalingerne. Efter omstændighederne vil arbejdsgiveren desuden være berettiget til at kræve tilbagebetaling af den løn, som er udbetalt, mens den ansatte drev konkurrerende virksomhed samt kræve erstatning for et evt. tab arbejdsgiveren har lidt som følge heraf.

Kontakt
Photo of Nicholas Ørum Keller
Nicholas Ørum Keller
Advokat (L) | Partner

Relateret indhold

Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
Wivi H. Larsen • 28. nov. 2023