Kontakt Nikolaj

Nikolaj Bak Christensen HIGH 1

Partner/Advokat. Mobil +45 2722 1008

Nikolaj Bak-Christensen
15. august 2022

NY LEJELOV

Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er en sammenskrivning af boligreguleringsloven og lejeloven, som samtidig ophæves.

Formålet med den nye lejelov er at forenkle og modernisere reglerne for beboelseslejemål. Med den nye lejelov introduceres også en ny typeformular A (10. udgave) til lejekontrakter for beboelse, som forventes at træde i kraft den 1. september 2022.

Nedenfor er fremhævet de væsentligste ændringer, som den nye lejelov introducerer:
  • Gennemgribende modernisering: Der stilles i den nye lejelov krav om, at alle dele af det lejede skal fremstå moderniseret. Det er ikke længere tilstrækkeligt alene at opfylde den økonomiske beløbsgrænse for modernisering af lejemål.

  • Fri lejefastsættelse: Det er ikke længere muligt at udleje efter reglerne om fri lejefastsættelse for nyopførte beboelseslejligheder, hvis de er opført i en bygning, som deler matrikel med en anden bygning, der er opført før den 31. december 1991.

    Loven fastsætter derudover hvilke lejeforhold, der er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse.

  • Depositum og forudbetalt leje: Loven fastsætter, at udlejer er forpligtet til at tilbagebetale depositum og forudbetalt leje, hvis lejen sættes ned. Tilbagebetalingen skal ske på tidspunktet for nedsættelsen af lejen.

  • Småhusbegrebet: Reglerne vedrørende småhusbegrebet er blevet præciseret i loven. Lovgiver har desuden i bemærkningerne til lovens bestemmelse om fri lejefastsættelse fastslået hvilke ejendomme, der kan omfattes af den fri lejefastsættelse.

  • Tilbudspligt: Reglerne om tilbudspligt forenkles. Bl.a. udløses tilbudspligten ikke for ejere af en enkelt ejendom.

  • Indbringelse af sag efter ophør af lejeholdet: Den særlige 1 års forældelsesfrist for så vidt angår indbringelse af sager ophæves og erstattes af de almindelige forældelsesregler. Den særlige 1-års forældelsesfrist finder dog fortsat anvendelse ved ejerskifte.

Link til den nye lejelov:  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/341