Istock 77263615 xxxlarge

Testamentér din virksomhed til en fond, og spar skatten

Tine Elise Kristensen 7. apr. 2021

Ændringer i aktieavancebeskatningsloven per 1. januar 2021 gør det nu muligt for virksomhedsejere ved arv eller gave at overdrage kapitalandele i en aktiv erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond – uden at dette udløser skat for ejeren på overdragelsestidspunktet

Vi forudser, at det særligt bliver attraktivt at overdrage sin virksomhed til en fond ved arv/testamente. Lovændringen skal desuden styrke mulighederne for at gennemføre et smidigt generationsskifte, så overdragelser til fonde bliver et økonomisk attraktivt alternativ til andre modeller for generationsskifte af virksomheder.

Med virkning pr. 1. januar 2021 kan du som virksomhedsejer overdrage kapitalandele i din aktive erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond, uden at overdragelsen udløser avancebeskatning for dig. Overdragelsen kan ske som gave til fonden, imens du lever, eller som arv til fonden efter din død under forudsætning af, at du opretter et gyldigt testamente.

De skattemæssige krav reduceres til en økonomisk attraktiv stifterskat for fonden

Der opgøres en avanceskat ved overdragelsen, men den betales som nævnt ikke af dig som virksomhedsejer, men derimod af fonden som en såkaldt stifterskat. Stifterskatten udskydes, indtil fonden modtager udbytte eller sælger kapitalandelene, så den koster ikke likviditet, før likviditeten er til stede.

Stifterskatten beregnes af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet og med fondens skattesats på kun 22 %. Stifterskatten med tillæg af forrentning udgør et samlet loft over den skat, der skal betales som følge af overdragelsen til fonden, hvilket typisk vil være væsentlig mindre end ved beregning af almindelig avancebeskatning hos virksomhedsejeren. Samtidig sikrer loftet en forudberegnelighed i forhold til de skattemæssige konsekvenser.

Betingelser for overdragelse af kapitalandele til fonden

For at du kan testamentere eller forære dine kapitalandele til en fond, skal disse 7 betingelser være opfyldt på overdragelsestidspunktet:

  1. Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at eje og drive den virksomhed, der overdrages.
  2. Fonden skal blive ejer af mindst 25 % af kapitalandelene i selskabet og besidde mere end 50 % af stemmerettighederne. Udbytte fra kapitalandelene i selskabet skal tilfalde fonden med mindst samme andel som fondens andel af kapitalen.
  3. Kapitalandelene skal overdrages uden modydelse.
  4. Kapitalandelenes værdi med fradrag af stifterskatten skal tilfalde fondens grundkapital.
  5. Formuen må være uigenkaldeligt udskilt fra stifteren.
  6. Fonden må ikke være en familiefond, der har til formål at støtte medlemmerne af en bestemt familie. Det vil sige, at familien må ikke tillægges fortrinsret til at modtage uddelinger fra fonden. Dit formål med overdragelsen må derfor ikke være at begunstige din familie.
  7. Sidst men ikke mindst skal der være tale om en aktiv erhvervsvirksomhed på overdragelsestidspunktet. Heri ligger kravet om, at selskabet ikke må udgøre en såkaldt pengetank. Hvis 50 % eller flere af indtægterne i selskabet stammer fra passiv pengeanbringelse, eller hvis 50 % eller flere af de samlede aktiver udgøres af passiv pengeanbringelse, er der tale om en pengetank. Et typisk eksempel på pengetanke er holdingselskaber, der derfor som udgangspunkt er udelukket fra overdragelse med succession, og som derfor vil udløse almindelig avancebeskatning. Dog skal man være opmærksom på, at indtægter og aktiver i datterselskabet skal medregnes ved bedømmelsen af, hvorvidt kapitalandelene, der overdrages, stammer fra aktiv erhvervsvirksomhed, og ikke afkastet og værdien af datterselskabsaktierne. Det betyder, at kapitalandelene i et selskab, som er holdingselskab for et reelt aktivt datterselskab, kan overdrages til fonden på de skattemæssigt attraktive vilkår, hvis betingelserne nævnt ovenfor i øvrigt er opfyldt.

Vi forudser, at de nye bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven gør det særligt attraktivt for virksomhedsejere at testamentere sin virksomhed til en fond. Lovændringen vil desuden styrke mulighederne for at gennemføre et smidigt generationsskifte, så overdragelser til fonde bliver et økonomisk attraktivt alternativ til andre modeller for generationsskifte af virksomheder.

Læs mere om

Kontakt
Photo of Tine Elise Kristensen
Tine Elise Kristensen
Advokatfuldmægtig

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023