Pexels marcin jozwiak 3634730

Hvad gør jeg som boligejer, når min grund er forurenet?

Steen Petersen 9. jan. 2023

Jordforureningsloven (JFL) fra 2000 pålægger regionerne at kortlægge ejendomme på vidensniveau 2, når der er en høj grad af sikkerhed for forurening og risiko for helbred ved mere følsom arealanvendelse, og/hvis drikkevandsressourcer er truede

En sådan kortlægning er en voldsomt bebyrdende forvaltningsakt for ejer, som samtidig væsentligt forringer den kortlagte ejendoms markedsværdi, belånings- og salgsmuligheder – ofte på ubestemt tid.

En godtroende køber kan måske få opryddet en jordforurening delvis via værditabsordningen, men denne ordnings tilskudsmuligheder er begrænsede, og ejer har en egen betaling.

Hvis mere følsom arealanvendelse (bolig) og drikkevandsressourcer er truede, vil regionerne sommetider, via sit samlede budget, kunne udtage en forureningssag af værditabsordningen og forestå oprensninger, der økonomisk kan svinge mellem fx 9 mio. kr. og mere end 50 mio. kr.

I 2006 indførte man en nuanceringsordning for kortlagte ejendomme, hvor forureningen på vidensniveau 1 og 2 kan kategoriseres som F0, F1 og F2.

F0 betyder, at en kortlagt ejendom på fx vidensniveau 2 kan anvendes til bolig.

Men opretholdes vidensniveau 2 kortlægningen for en F0 nuanceret privatbolig, må ejer fx ikke grave op og flytte jorden uden regionens tilladelse, fordi den stadig kan være giftig.

Da F0 ejendomme ofte vil skulle moniteres for påvirkning af jord og drikkevand i boringer (hot spots) på grundene, opretholder regionerne ofte kortlægning på vidensniveau 2 på ubestemt tid.

Jordforureningsloven har ikke til formål at oprydde og rense 100 % op i jordforureningssager.

Derfor efterlades der ofte restforureninger, som den ikke forurenende ejer selv må rydde op, hvis ejeren ellers har råd hertil.

Ellers må godtroende køber og ejer lade restforureningen ligge og dermed ” leve med” sin F0 bolig, kortlagt fortsat på vidensniveau 2.

Dette ” stavnsbinder” mange boligejere i dagens Danmark til deres F0, men fortsat vidensniveau 2 kortlagte ejendomme.

Sammenholdt med værditab på ejendomsmarkedet som helhed pga konjunkturerne, gør en kortlagt ejendom på vidensniveau 2 og med F0 nuancering ikke livet og tilværelsen som boligejer lettere.

Dertil kommer de mange ejere, som for 10 år siden tog flexlån 1,3 eller 5 år og måske afdragsfrit.

80 % belåning i dag er ikke den samme som for 10 år siden.

Hvad kan en ejer gøre i denne ulykkelige situation?

Da regionerne ikke hæfter for værdifald ved kortlagte ejendomme, må ejer nøje undersøge med sagkyndig bistand, om sælger kan pålægges erstatningsansvar, eller sælger skal pålægges et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Sidstnævnte afslag kræver ikke, at sælger har gjort noget forkert, men miljøskaderne skal være væsentlige og udgøre en procentdel af købesummen, typisk mellem 2-3% og opefter.

Steen Petersen og hans klienter, der i 2002 købte en blandet erhvervs- og beboelsesejendom til 100 % beboelse, fik den 4. juni 2013 dom i landsretten for, at sælger havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved salget ved at undertrykke en vigtig miljørapport fra 1997 og andre vigtige miljøoplysninger.

Landsretten ændrede dermed byrettens dom, der var nået til modsat resultat.

Sælger blev kun frifundet, fordi regionen, der havde oprenset ejendommen i 2006-2012 for ca. 9 mio.kr., havde betalt køberne en kompensation for de nedrevne bygninger på 1,7 mio. kr.

Landsretten nedsatte byrettens sagsomkostninger på 135.000 kr. med 75.000 kr., således at den erstatningsansvarlige sælger kun fik tilkendt i alt 60.000 kr. for begge retter.

Jorden på ejendommen er fortsat ikke renset 100 % op, hvorfor køberne skal “leve med” en restforurening, årlige moniteringer af vandkvaliteten samt opretholdt kortlægning af al jord og grund på vidensniveau 2.

Kontakt

Advokat(H) Steen Petersen er en erfaren miljø – og procesadvokat, der vil kunne vejlede dig om din konkrete retsstilling mod et aftalt honorar.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023