Pexels burak the weekender 186461

Om børsprospekter og andre prospekter som tillidsskabende dokumenter over for en vid og ubestemt kreds af investorer

Steen Petersen 25. okt. 2023

Konkursen i OW Bunker A/S har sat fokus på investorernes reaktionsmuligheder efter tab af deres investeringer

Al investering indebærer risici.

Men grundlaget for investeringsbeslutningen – prospektet – skal være retvisende og må ikke være behæftet med alvorlige fejl og mangler, der ud fra en samlet vurdering kan have forvansket det retvisende billede og ville have afholdt investor fra at købe aktier.

Udbyder af aktier til offentligheden skal foretage de nødvendige og lødige undersøgelser, så prospekterne fremstår retvisende og fyldestgørende.

Hafnia prospekt sagen viser, at et børsprospekt godt kan være behæftet med flere fejl, men ud fra en samlet vurdering af prospektet som helhed frifandt Højesteret alligevel emittentbank, ledelse og revisorer.

I den børsnoterede C& G Bank A/S havde Banken i 1987 været genstand for meget intens medieomtale og flere undersøgelser af Finanstilsynet (Banktilsynet) over sommeren.

I efteråret – efter afslutning af det offentliges undersøgelser af Banken – udbød Banken tegning af 20 mio. kr. aktier til offentligheden.

Prospektet blev fuldtegnet.

Få måneder senere gik Banken konkurs med en underbalance på 700.000.000. kr..

Konkursboet anlagde erstatningssag mod bl.a. ledelsen og revisorer, som samtidig måtte gennem en straffesag, rejst af SØK.

Straffesagen endte med betinget fængsel til den administrerende direktør og bøder til bestyrelsesmedlemmerne samt revisorerne.

Erstatningssagen blev udsat på endelig dom i straffesagen.

Der blev siden indgået forlig i erstatningssagen mellem parterne efter mere end 10 års civil retssag.

Nogle aktionærer, der i efteråret 1987 i tillid til børsprospektet havde tegnet aktier, anlagde sag mod Bankens konkursbo med påstand om et mangelfuldt prospekt og mangler ved aktiekøbene samt om ophævelse af deres aktiekøb på grund af mangler ud fra køberetlige synspunkter:

De hævdede, at Banken havde udbudt et mangelfuldt produkt med væsentlige mangler, hvorfor godtroende aktionærer kunne hæve deres køb som misligholdt.

I en utrykt dom fra Sø-og Handelsretten i 1998, fik aktionærerne medhold i, at de havde købt en mangelfuld vare og derfor kunne hæve deres køb samt anmelde deres krav som simple krav i konkursboet.

Heldigvis blev der en dividende ved den endelige afslutning af Bankens konkursbo, således at aktionærer fik dækket noget af deres tab.

Dommerne i Sø- og Handelsretten fandt ikke, at aktionærerne havde udvist egen skyld eller accept af risiko, når de investerede på trods af den meget negative medieomtale og Banktilsynets undersøgelser af Bankens forhold gennem 1 år før aktieemissionsprospektets offentliggørelse.

Med andre ord:

Investor bør kunne stole på prospekters indhold, medmindre der i prospekterne er klare og tydelige forbehold og advarsler.

I Hafnia- prospektsagen omtaler Højesteret derimod negativ medieomtale af Hafnia som et blandt flere momenter til skade for investorerne.

Hafnia sagen var også speciel derved, at medierne løbende havde dækket den ” store nordiske forsikringskrig” meget længe, intenst og detaljeret.

Normalt skal investorer ikke foranstalte særlige undersøgelser af et udbudt (børs)prospekt, men bør kunne stole på indholdet af prospektet.

Kun hvis prospektet indeholder “røde advarselslamper” eller ” flager” problemer af betydning for investorer, skal investorer være ekstra omhyggelige og påpasselige, før de beslutter sig for at investere.

I Roskilde Bank sagen blev der via Forbrugerombudsmanden indgået forlig, fordi Bankens ansatte ved uopfordrede henvendelser til aktionærer havde formået dem til at tegne yderligere aktier kort tid før Roskilde Banks konkurs. Bankens ansatte havde således – i strid med de faktiske forhold – tegnet et mere lyserødt og positivt billede af Bankens økonomiske solvens, likviditet og soliditet.

Hvorledes aktionærer er stillet i OW Bunkers konkurs efter tegning af aktier i tillid til børsprospektet er for tidligt at udtale sig om (17/11/2014). 

Vil du vide mere om prospektansvar i børsnoterede og ikke børsnoterede virksomheder, kan du kontakte den erfarne erhvervs- og procesadvokat(H) Steen Petersen

Skrevet af den erfarne advokat (H) og virksomhedsrådgiver Steen Petersen.

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023